Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika strony alvetro.com (dalej również „Strona”) przez Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000055933, NIP: 712-015-63-17, REGON: 008020930, kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN opłacony w całości, zwaną dalej Administratorem.
 2. Administrator chroni dane Użytkownika na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Dokładne dane Administratora

Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000055933, NIP: 712-015-63-17, REGON: 008020930, kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN opłacony w całości.

Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika podane przez niego w formularzu kontaktowym oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • marketingu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
 • marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon.
 2. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. na wskazany poniżej adres, a wtedy Administrator zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
 5. Przekazanie danych osobowych do Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie zapytania i uzyskanie odpowiedzi przez Użytkownika.
 6. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Strony (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dostęp do danych Użytkownika i ich przechowywanie

 1. Administrator nie sprzedaje danych Użytkowników ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. spółce dominującej – Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna, ul. Bagno 2 C lok. 241, 00-112 Warszawa – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe w celu w identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz tj. min. w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania oferty handlowej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane za pomocą formularza kontaktowego.
 2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i marketingowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub marketingowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna, agencja reklamowa) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Przedsiębiorstwu Budowlanemu KONSBUD Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Podmioty przetwarzające: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego KONSBUD Sp. z o.o. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi marketingowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 • Administratorzy: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są:
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o.
  tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora.
 • W przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Użytkownika, a także administrowania Stroną.
 2. W przypadku skierowania żądania, Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania ofert handlowych, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.
 2. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.
 3. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na Stronie.

Zmiana celu przetwarzania danych

O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z danych osobowych lub zmianie praw Użytkownika, Administrator poinformuje niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

Prawa Użytkownika

Prawo dostępu do danych 

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, jakie jego dane osobowe przechowuje Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. Aby to zrobić, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@konsbud.eu lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce – Użytkownik otrzyma informacje pocztą e-mail lub drogą pocztową – w zależności od wybranej formy.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Przedsiębiorstwu Budowlanemu KONSBUD Sp. z o.o.

Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Zgłoszenie może zostać dokonane drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@konsbud.eu lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o.. W takim wypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika. Prawnie usprawiedliwionym celem nie może być w tym wypadku marketing bezpośredni Przedsiębiorstwa Budowlanego KONSBUD Sp. z o.o.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośrednio. Może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 • informując o tym Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@konsbud.eu lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

Prawo do ograniczenia

Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych.

Jak skorzystać ze swoich praw?

Aby się skontaktować z Administratorem w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, możesz skorzystać z następujących form kontaktu:

 • wiadomość wysłana na adres e-mail: biuro@konsbud.eu lub
 • wiadomość wysłana drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, niezgodnie z prawem albo niedostatecznie je chroniąc, może skontaktować się z nami. Ma też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

W przypadku wycofania zgody Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o. nie będzie więcej wysyłać Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wycofanie zgody w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@konsbud.eu lub
 • drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zadane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail biuro@konsbud.eu lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • reklamowych i statystycznych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i na portalu Facebook.
 1. Zaufani partnerzy Administratora mogą korzystać z targetowania i profilowania w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania Użytkowników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu należy zaakceptować politykę prywatności zawierającą politykę cookies podczas pierwszego wejścia na Stronę. Akceptacja polityki jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 3. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.